หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาซาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
 2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 5. หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน ๘ สาขาวิชา

 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาภาษาจีน 
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 • สาซาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ดูรายละเอียด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

จำนวน ๔ สาขาวิชา

 • สาขาวิชาดนตรี 
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ดูรายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 •  สาขาวิชานิติศาสตร์
ดูรายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน ๑ สาขาวิชา

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดูรายละเอียด

หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต

จำนวน ๑ สาขาวิชา

 • สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น
ดูรายละเอียด