สำนักงานคณบดี

เจ้าหน้าที่

นางสาวกัญติยา สารบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางนิตยา ปานทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายรณกร นามมุลตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรญา สุนารักษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวีระพันธ์ ทาซ้าย
นักจัดการงานทั่วไป

นายโอวาส รอบรู้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสันชนีย์ กาสีใส
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมุขรินทร์ ศรีจิ๋ว
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

นายนวพล พัฒนชีวกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

พนักงาน

นางกชวรรณ
พนักงานทำความสะอาด

นางนวลจันทร์ มุกดาม่วง
พนักงานทำความสะอาด

นางประพร ยศพล
พนักงานทำความสะอาด

นางไพรัตน์ นามเคน
พนักงานทำความสะอาด

นางลดาวัลย์ คำขวา
พนักงานทำความสะอาด

นางบัวลอย คำเลิศภู
พนักงานทำความสะอาด

นางละออง พงษาเทศ
พนักงานทำความสะอาด

นางสมสา ชมภูทิพย์
พนักงานทำความสะอาด

นางคำภา ศรีมุกดา
พนักงานทำความสะอาด

นายสุพจน์ นามตาปี
พนักงานขับรถ