สาขาและหน่วยงาน

สาขา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 0302
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

 

วัตถุประสงค์

คุณธรรมนําปัญญา เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาสู่สากล

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการนําความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
  2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ตามหลัก ไวยากรณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั่วไป และใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการทํางานได้ อย่างบรรลุวัตถุประสงค์
  3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดี อังกฤษและอเมริกัน และวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คําศัพท์ เฉพาะด้าน
  4. มีความสามารถคิดและวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงจําแนกประเภทของ ข้อมูลภาษาอังกฤษที่นําเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ
  5. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการทํางานของ ตนเองและการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะความเป็นผู้นํา เข้าใจบทบาทของตนเอง และ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับการทํางานและสังคมที่มีความหลากหลาย
  6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง