หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส  
รหัสหลักสูตร 25481691101608
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Information Science and Library Science

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Information Science and Library Science)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Information Science and Library Science)

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารักษ์ซี่งมีทักษะในจัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับการทำงานในองค์กรดิจิทัล

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพการจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคม 
 4. มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ เพื่อการจัดการสารสนเทศให้ตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 5. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร สมัยใหม่ ไปสู่องค์กรดิจิทัล

 

ระบบการศึกษา

 1. ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกกำหนดระยะเวลาไม่น้อย กว่า 8 สัปดาห์
 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
 3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี

 

ระยะเวลาการศึกษา

 1. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 
 2. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
 3. ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

 1. จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียน นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 (ภาคผนวก ค) 
 2. ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 (ภาคผนวก ค)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 59 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS10101

สารสนเทศในบริบทสังคม

3(3-0-6)

IS10102

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

3(2-2-5)

IS20101

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

3(2-2-5)

IS30101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ 1

3(3-0-6)

เฉพาะ

(วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS10103

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

3(2-2-5)

IS20102

คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ

3(2-2-5)

IS30102

ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ 2

3(3-0-6)

เฉพาะ

(วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS10104

การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ

3(3-0-6)

 

IS10208

การค้นคืนสารสนเทศ

3(2-2-5)

 

IS20205

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศ

3(2-2-5)

เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

20-21

 

ชั้นปีที่  2    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS10205   

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1

3(2-2-5)

 

IS20203   

การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

3(2-2-5)

IS20307

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

3(2-2-5)

เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

20-21

 

ชั้นปีที่  3    ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS10307   

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2

3(2-2-5)

IS10308   

การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ

3(2-2-5)

IS20306

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสารสนเทศ

3(2-2-5)

เฉพาะ

 (วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่  3    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

 

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS20308  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

เฉพาะ

 (วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

12

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม 

20 – 21

 

ชั้นปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS30307

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

3(2-2-5)

เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก)

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

6

รวม

9

 

ชั้นปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ

(วิชาเอกบังคับ)

IS30408

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

5(480)

รวม

5

 

อาจารย์ผู้สอน