หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 0340
รหัสหลักสูตร 25581691101958
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Geo-Informatics for Development

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Geo-Informatics for Development)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Geo-Informatics for Development)

 

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มุ่งผลิตบัณฑิต               ให้มีความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักปฏิบัติการภูมิสารสนเทศในองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์บนฐานกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้และทักษะทางด้านภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก การจัดการฐานข้อมูล รวมถึงมีทักษะในการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ
 2. มีความรู้และทักษะทางด้านภูมิสารสนเทศในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อท้องถิ่นบนฐานกระบวนการวิจัย
 3. สามารถนำเทคโนโลยีภูมิสาสนเทศมาบูรณาการร่วมกับข้อมูล ฐานข้อมูล หรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้
 4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นนักปฏิบัติการทางภูมิสารสนเทศได้อย่างมืออาชีพ
 5. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย

 

ระบบการศึกษา

การศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

 

การลงทะเบียนเรียน

ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต
   • วิชาเอกบังคับ 67 หน่วยกิต
   • วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
   • วิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

(เอกบังคับ)

GD65101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

3(2-2-5)

GD65102

ภูมิศาสตร์มนุษย์

3(2-2-5)

GD65105

พื้นฐานภูมิสารสนเทศ

3(2-2-5)

GD65108

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

(เอกบังคับ)

GD65103

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

3(2-2-5)

GD65104

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3(2-2-5)

GD65106

ปฏิบัติการทางแผนที่สู่การพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

GD65107

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

(เอกบังคับ)

GD65201

นโยบายสาธารณะ

3(2-2-5)

GD65206

ระบบการบริหารงานท้องถิ่น

2(2-0-4)

GD65203

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ

(เอกเลือก)

GDXXXXX

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

3

รวม

17

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ 

(เอกบังคับ)

GD65204

การวิเคราะห์ภาพถ่ายเชิงตัวเลข

3(2-2-5)

GD65202

การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง

3(2-2-5)

GD65205 พื้นที่เปราะบางและเสี่ยงภัย

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ 

(เอกเลือก)

GDXXXXX

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

3

วิชาเลือกเสรี

XXXXXXX เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ 

(เอกบังคับ)

GD65301

การจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

3(2-2-5)

GD65302

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต

3(2-2-5)

GD65304 การออกแบบแผนที่มัลติมีเดีย

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ 

(เอกเลือก)

GDXXXXX

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

3

วิชาเลือกเสรี

XXXXXXX เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 

(เอกบังคับ)

GD65303

การสำรวจภูมิประเทศ

3(2-2-5)

GD65305 การดำเนินงานพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

GD65306

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์

2(2-0-4)

GD65307

สัมมนาทางภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ 

(เอกเลือก)

GDXXXXX

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

6

รวม

16

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 

(เอกบังคับ)

GD65499

การวิจัยทางภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

3(2-2-5)

GD65402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภูมิสารสนเทศ 2(0-4-4)
GD65401 ภาษาอังกฤษสำหรับภูมิสารสนเทศ

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

(เอกเลือก)

GDXXXXX

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

3

รวม

10

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา  การศึกษาอิสระ

GD70487

หรือ

GD70488

หรือ

GD70489

การศึกษาอิสระ

หรือ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หรือ

สหกิจศึกษา

6(540)

รวม

6

 

อาจารย์ผู้สอน