หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 0302
รหัสหลักสูตร 25481691101327
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (English)

 

ปรัชญา

คุณธรรมนำปัญญา เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาสู่สากล

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั่วไป และใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน และวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คำศัพท์เฉพาะด้าน
 4. มีความสามารถคิดและวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงจำแนกประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่นำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ
 5. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะความเป็นผู้นำ เข้าใจบทบาทของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและสังคมที่มีความหลากหลาย
 6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ระบบการศึกษา

 1. ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 1. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

ระยะเวลาการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

 • จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน กำหนดการ ขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ความสมบูรณ์ของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 หมวด 6 (ภาคผนวก ค)
 • ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 (ภาคผนวก ค)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต
   • วิชาแกน 15 หน่วยกิต
   • วิชาเฉพาะด้าน
    • ทักษะภาษา 21 หน่วยกิต
    • ภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
    • วรรณคดี 12 หน่วยกิต
    • การแปล 9 หน่วยกิต
   • วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 3. รายวิชา หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดให้มีรหัสจำนวน 7 หน่วยประกอบด้วยอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 5 หน่วยโดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขที่ 1-2 เป็นหลักสูตรหรือ สาขาวิชา
EN หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
FR หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
GE หมายถึง รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
GK หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษากรีก
GR หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
JP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
KO หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาเกาหลี
LO หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาลาว
ตัวเลขที่ 3-4 เป็นหมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
51 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะภาษา
52 หมายถึง กลุ่มวิชาการแปล
53 หมายถึง กลุ่มวิชาวรรณคดี
54 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม
55 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนภาษา
56 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะกิจ
57 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวเลขที่ 5 เป็นชั้นปี หรือ ความยากง่าย
ตัวเลขที่ 6-7 เป็นลำดับก่อน-หลัง ของวิชา

 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development

6(3-6-9)

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life

6(3-6-9)

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

Science and Contemporary Issues

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

Digital literacy

3(2-2-5)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

3(2-2-5)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

English for Life and Work

3(2-2-5)

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 

English in Use

3(2-2-5)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต

     2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต

EN50102

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Linguistics

3(3-0-6)

EN51101

การฟังและการพูด 1

Listening and Speaking1

3(2-2-5)

EN51102

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

Reading and Writing in English

3(2-2-5)

EN52201

การแปล 1

Translation 1

3(3-0-6)

EN53101

วรรณคดีเบื้องต้น

Introduction to Literature

3(3-0-6)

     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 54 หน่วยกิต

             2.2.1) วิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต

EN50101

สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

English Phonetics and Phonology

3(2-2-5)

EN50201

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1

English Syntax 1

3(3-0-6)

EN50301

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2

English Syntax 2

3(3-0-6)

EN50302

อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

Semantics and Pragmatics

3(3-0-6)

             2.2.2) วิชาทักษะภาษา จำนวน 21 หน่วยกิต

EN51201

การฟังและการพูด 2

Listening and Speaking 2

3(2-2-5)

EN51202

กลวิธีการอ่านระดับสูง

Advanced Reading Strategies

3(3-0-6)
EN51203

การเขียนเรียงความ

Essay Writing

3(2-2-5)

EN51301

การฟังและการพูด 3

Listening and Speaking 3

3(2-2-5)

EN51302

การอ่านและการเขียนระดับสูง

Advanced Reading and Writing

3(2-2-5)

EN51401

การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ

Public Speaking and Presentation

3(2-2-5)

EN51402

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Academic English Reading and Writing

3(2-2-5)

             2.2.3) วิชาการแปล จำนวน 9 หน่วยกิต

EN52202

การแปล 2

Translation 2

3(3-0-6)

EN52301

การแปล 3

Translation 3

3(3-0-6)

EN52401

การแปล 4

Translation 4

3(3-0-6)

             2.2.1) วิชาวรรณคดี จำนวน 12 หน่วยกิต

EN53201

ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

Background of British and American Literature

3(3-0-6)

EN53202

การอ่านร้อยกรอง

Poetry Selections

3(3-0-6)

EN53301

การอ่านร้อยแก้ว

Prose Selections

3(3-0-6)
EN53302

บทละครอังกฤษและอเมริกัน

British and American Drama

3(3-0-6)

     2.3) กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

             2.3.1) วิชาภาษาศาสตร์

EN50103

ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

Communicative Grammar

3(3-0-6)
EN50401

ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น

Introduction to Applied Linguistics

3(3-0-6)

EN50402

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ

Development of the English Language

3(3-0-6)

             2.3.2) วิชาการแปล

EN52402

การแปลเพื่องานอาชีพ

Translation for Professional Purposes

3(3-0-6)

             2.3.3) วิชาวรรณคดี

EN53402

วรรณกรรมภาษาอังกฤษชิ้นเอก

World English Masterpieces

3(3-0-6)

EN53403

เทวตำนาน

Mythology

3(3-0-6)

             2.3.4) วิชาภาษาและวัฒนธรรม

EN54101

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม

Socio-cultural Background of English-speaking Countries

3(3-0-6)

             2.3.5) วิชาการสอนภาษา

EN55401

วิทยาระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Basic Methodology in Teaching English

3(3-0-6)

             2.3.6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

EN56201

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

English for Occupational Purposes

3(3-0-6)

EN56202

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ

English for Academic Purposes

3(3-0-6)

EN56301

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

English for Tourism 1

3(2-2-5)

EN56302

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

English for Tourism 2

3(2-2-5)

EN56303

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานทางภาษา

English for International Standardized Tests

3(3-0-6)

EN56304

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 1

English for Business Management 1

3(2-2-5)

EN56305

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 2

English for Business Management 2

3(2-2-5)

             2.3.7) วิชาภาษาต่างประเทศอื่น

FR51201

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1

French for Communication 1

3(2-2-5)

FR51202

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

French for Communication 2

3(2-2-5)

GK51201

ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1

Greek for Communication 1

3(2-2-5)

GK51202

ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2

Greek for Communication 2

3(2-2-5)

GR51201

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1

German for Communication 1

3(2-2-5)

GR51202

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2

German for Communication 2

3(2-2-5)

JP51201

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

Japanese for Communication 1

3(2-2-5)

JP51202

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

Japanese for Communication 2

3(2-2-5)

KO51201

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1

Korean for Communication 1

3(2-2-5)

KO51202

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2

Korean for Communication 2

3(2-2-5)

LO51201

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1

Lao for Communication 1

3(2-2-5)

LO51202

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2

Lao for Communication 2

3(2-2-5)

     2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จำนวน 8 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่มรายวิชา

             2.4.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

EN57401

ทักษะวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์

Professional Skills for Internship

3(3-0-6)
EN57402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

Internship for English Majors

5(480)
EN57403

การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ

International Academic or Professional Training

2(2-0-4)

             2.4.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

EN57404

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Coorperative Education

2(2-0-4)

EN57405

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6(640)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ที่เรียนมาแล้ว และต้องไปไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

หมวดวิชาแกน

EN51101

การฟังและการพูด 1

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN50101

สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกเลือก

EN50103

ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

หมวดวิชาแกน

EN51102

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

EN50102

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

EN53101

วรรณคดีเบื้องต้น

3(3-0-6)

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาแกน

EN52201

การแปล 1

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN51201

การฟังและการพูด 2

3(2-2-5)

EN51202

กลวิธีการอ่านระดับสูง

3(3-0-6)

EN50201

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

EN53201

ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN51203

การเขียนเรียงความ 

3(2-2-5)

EN52202

การแปล 2

3(3-0-6)

EN53202

การอ่านร้อยกรอง

3(3-0-6)

เลือกเสรี

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN50301

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

EN52301

การแปล 3

3(3-0-6)

EN53301

การอ่านร้อยแก้ว

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

EN56301

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN50302

อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

3(3-0-6)

EN51301

การฟังและการพูด 3

3(2-2-5)

EN51302

การอ่านและการเขียนระดับสูง

3(2-2-5)

 

EN53302

บทละครอังกฤษและอเมริกัน

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

EN56302

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

3(2-2-5)

เลือกเสรี

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN51401

การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ

3(2-2-5)

EN51402

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

EN52401

การแปล 4

3(3-0-6)

EN57401

ทักษะวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์

3(3-0-6)

หรือ

 

EN57404

เตรียมสหกิจศึกษา

2(2-0-4)

เอกเลือก

EN50402

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

EN53402

วรรณกรรมภาษาอังกฤษชิ้นเอก

3(3-0-6)

รวม

17-18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

EN57402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ

5(480)

หรือ

 

EN57403

การฝึกอบรมหรือฝึกงาน

ในต่างประเทศ

5(480)

หรือ

 

EN57405

สหกิจศึกษา

6(640)

รวม

5 หรือ 6

 

นักศึกษาต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้าย ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)

 

อาจารย์ผู้สอน