หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุกิจ ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 0305
รหัสหลักสูตร 25481691101643
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Business English

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Business English)

 

ปรัชญา

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเชิงธุรกิจรวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ในศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมและพัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 2. มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่ได้จาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
 3. ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการประมวล การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
 5. มีเจตคติจริยธรรมที่ดีทางด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพ

 

ระบบการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 

ระยะเวลาการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
   • วิชาเอกบังคับ 63  หน่วยกิต
   • วิชาเอกเลือก 28  หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 3. รายวิชา หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดให้มีรหัสจำนวน 7 หน่วยประกอบด้วยอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 5 หน่วยโดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขที่ 1-2 เป็นหลักสูตรหรือ สาขาวิชา
AC หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาการบัญชี
BE หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
BC หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
FN หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาการเงิน
GE หมายถึงรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
GM หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
MK หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาการตลาด
TM หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ตัวเลขที่ 3-4 เป็นหมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
10 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์พื้นฐาน
20 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์พื้นฐาน
30 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์พื้นฐาน
40 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
50 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
51 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน
52 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาพื้นฐานเพื่องานธุรกิจทั่วไป
53 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์และการแปล
54 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
55 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงานและการฝึกอบรม
56 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
57 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเฉพาะด้าน
58 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย
59 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์
60 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ตัวเลขที่ 5 เป็นชั้นปี หรือ ความยากง่าย
ตัวเลขที่ 6-7 เป็นลำดับก่อน-หลัง ของวิชา

 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development

6(3-6-9)

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life

6(3-6-9)

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

Science and Contemporary Issues

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

Digital literacy

3(2-2-5)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

3(2-2-5)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

English for Life and Work

3(2-2-5)

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 

English in Use

3(2-2-5)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

     2.1) วิชาเอกบังคับ 63 หน่วยกิต

AC10101

การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

3(2-2-5)

BC10302

กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ

Graphics and Animation for Business

3(2-2-5)

BE50101

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1

English Structure 1

2(1-2-3)

BE50102

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2

English Structure 2

2(1-2-3)

BE50103

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

English Pronunciation

2(1-2-3)

BE50104

การอ่านทางธุรกิจ 1

Business Reading 1

2(1-2-3)
BE51101

ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น

Introduction to Business English

3(3-0-6)

BE52101

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

Business Conversation in English 1

2(1-2-3)

BE52102

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

Business Conversation in English 2

2(1-2-3)

BE52201

การอ่านทางธุรกิจ 2

Business Reading 2

2(1-2-3)

BE52202

การเขียนอนุเฉทเพื่องานทางธุรกิจ

Paragraph Writing for Business Purposes

3(2-2-5)

BE52203

จดหมายธุรกิจและการติดต่อทางธุรกิจ

Business Correspondence

2(1-2-3)

BE52303

การเขียนเรียงความเพื่องานด้านธุรกิจ

Essay Writing for Business Purposes

2(1-2-3)

BE52401

การนำเสนองานทางธุรกิจ

Presentation in Business

2(1-2-3)

BE52403

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูง

Advanced Business Communication in English

3(3-0-6)

BE53101

การแปลเบื้องต้น

Basic Translation

2(1-2-3)

BE54102

การสื่อสารต่างวัฒนธรรม

Cross-cultural communication

2(1-2-3)

BE55402

โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Project

3(2-2-5)

BE58401

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

Research Methodology in Business

2(1-2-3)

EC01101

หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์

Principles of Economics and Application

3(2-2-5)

FN10201

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(3-0-6)

MK11101

การตลาดสมัยใหม่

Modern Marketing

3(3-0-6)
TM14101

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

Personality Development for Service Psychology

3(2-2-5)
เลือก
BE59401

ทักษะทางวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

Professional Skills for Business English Internship

2(1-2-3)

BE59402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Internship

5(480)
หรือ

BE59403

การเตรียมทักษะการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

Preparation Course for Co-operative Education

2(1-2-3)

BE59403

การศึกษาแบบสหกิจศึกษา

Co-operative Education

5(480)

     2.2) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 28  หน่วยกิต

BE50001

การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Vocabulary in Use

2(1-2-3)
BE50401

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Creative Writing

2(1-2-3)
BE51301

วรรณกรรมเบื้องต้นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

Introduction to Literature for Business Purposes

3(3-0-6)

BE52301

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3

Business Conversation in English 3

2(1-2-3)

BE52302

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4

Business Conversation in English 4

2(1-2-3)

BE52402

ภาษาพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

Spoken English in Business

2(1-2-3)

BE53201

การแปลทางธุรกิจ

Translation for Business Purposes

2(1-2-3)

BE53301

ภาษาศาสตร์สังคมเพื่องานธุรกิจ

Sociolinguistic Aspects for Business

2(1-2-3)

BE53401

การแปลแบบล่าม

Consecutive Interpretation

2(1-2-3)

BE54101

อารยธรรมตะวันตก

Western Civilization

2(1-2-3)
BE54201

กฎหมายเบื้องต้นสำหรับวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

Introduction to Law for Careers for Business Purposes

2(1-2-3)

BE55401

การฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในต่างประเทศ

Overseas Business English Training

3(120)

BE56301

เทคโนโลยีในงานธุรกิจระหว่างประเทศ

Technology in International Business

2(1-2-3)

BE57201

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

English for Tourism Industry

2(1-2-3)

BE57202

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

English for Hotel

2(1-2-3)

BE57203

ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน

English for Office Work

2(1-2-3)

BE57204

ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ

English for Secretary

2(1-2-3)

BE57205

ภาษาอังกฤษสำหรับงานการตลาด

English for Marketing

2(1-2-3)

BE57206

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

English for Imports-exports and Logistics Business

2(1-2-3)

BE57207

ภาษาอังกฤษสำหรับงานประชาสัมพันธ์

English for Public Relations

2(1-2-3)

BE57208

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร

English for Catering Business

2(1-2-3)

BE57209

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

English for Health Care Business

2(1-2-3)

BE57210

ภาษาอังกฤษสำหรับงานลูกค้าสัมพันธ์

English for Customer Relations

2(1-2-3)

BE57301

ภาษาอังกฤษเพื่อการซื้อขายทางอิเล็คทรอนิคส์ระหว่างประเทศ

English for International E-commerce

2(1-2-3)

BE57302

ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชน

English for Mass Media

3(3-0-6)

BE57302

ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชน

English for Mass Media

2(1-2-3)

BE57303

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์

English for MICE

2(1-2-3)

BE57304

การเขียนภาษาอังกฤษทางราชการสำหรับงานภาครัฐ

Official English Writing for Government Careers

2(1-2-3)

BE58402

การวิจัยในวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

Research in Business English Profession

3(2-2-5)

BE60101

ภาษาจีนระดับต้นในชีวิตประจำวัน

Basic Chinese in Daily Life

2(1-2-3)

BE60102

ภาษาจีนสำหรับงานบริการ 1

Chinese for Service 1

2(1-2-3)

BE60103

ภาษาจีนสำหรับงานบริการ 2

Chinese for Service 2

2(1-2-3)

GM12201

กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

Strategies and Modern Entrepreneurship

3(3-0-6)

GM32102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

Introduction to Business Operation

3(3-0-6)

HR11102

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล

Human Resource Management in Digital Era

3(3-0-6)

MK15201

ศิลปะการขาย

Salesmanship

3(3-0-6)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ที่เรียนมาแล้ว และต้องไปไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

12

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE50101

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1

2 (1-2-3)

BE50104

การอ่านทางธุรกิจ 1

2 (1-2-3)

BE52101

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

2 (1-2-3)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE50102 

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2

 

 

 

 

2 (1-2-3)

BE52102 

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

2 (1-2-3)

BE50103 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

2 (1-2-3)

BE51101

ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น

3 (3-0-6)

BE52201

การอ่านทางธุรกิจ 2

2 (1-2-3)

เฉพาะ

(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

2

รวม

19

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

 

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE52202        

การเขียนอนุเฉทเพื่องานทางธุรกิจ 

3(2-2-5)

TM14101

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

3(3-0-6)

AC10101

การบัญชีการเงิน

3(2-2-5)

เฉพาะ

(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

3-5

รวม

20

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

 

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE54102

การสื่อสารต่างวัฒนธรรม

2(1-2-3)

FN10201

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

EC01101

หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้

3(2-2-5)

เฉพาะ

(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

5-7

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE53101

การแปลเบื้องต้น

2(1-2-3)

BE52303

การเขียนเรียงความเพื่องานด้านธุรกิจ

2(1-2-3)

MK11101

การตลาดสมัยใหม่

3(3-0-6)

BC10302

กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ

3(2-2-5)

เฉพาะ

(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

3-4

เลือกเสรี

 

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

17

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE52203 

จดหมายธุรกิจและการติดต่อทางธุรกิจ

2(1-2-3)

BE58401

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

2(1-2-3)

เฉพาะ

(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

3-5

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE59401

ทักษะทางวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

2(1-2-3)

หรือ

BE59403

การเตรียมทักษะการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

2(1-2-3)

BE55402 

โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ

3(2-2-5)

BE52403 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูง

3(3-0-6) 

BE52401

การนำเสนองานทางธุรกิจ

2(1-2-3)

เฉพาะ

(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

3-5

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ

(เอกบังคับ)

BE59402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

5(480)

หรือ

BE59404

การศึกษาแบบสหกิจศึกษา

5(480)

รวม

5

 

อาจารย์ผู้สอน