หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส  
รหัสหลักสูตร 25551691100616
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese Language

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese Language)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Chinese Language)

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน พร้อมด้วยความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ในการใช้ภาษาจีน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน
 2. มีทักษะในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์การใช้ภาษาจีนอย่างเหมาะสมและ
  สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
 3. มีความสามารถสื่อสารกับคนในสังคมโดยใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
  รับผิดชอบต่อการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคมได้
 4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

ระบบการจัดการศึกษา

 1. ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 1. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

 ไม่มี

 

ระยะเวลาการศึกษา

 1. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
 2. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
 3. ภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

 1. จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  หมวด 6 (ภาคผนวก ค) 

 1. ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561    หมวด 6 (ภาคผนวก ค) 

 1. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  หมวด 9 และ หมวด 10 (ภาคผนวก ค)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development

6(3-6-9)

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life

6(3-6-9)

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

Science and Contemporary Issues

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

Digital literacy

3(2-2-5)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

3(2-2-5)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

English for Life and Work

3(2-2-5)

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 

English in Use

3(2-2-5)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

     2.1) วิชาเอกบังคับ  71 หน่วยกิต

CN11101

ภาษาจีน 1

Chinese Language 1

3(2-2-5)

CN11102

ภาษาจีน 2

Chinese Language 2

3(2-2-5)

CN11103

ระบบเสียงภาษาจีน

Phonetic System of Chinese

3(2-2-5)

CN11104

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน

Introduction to China

3(3-0-6)
CN11201

ภาษาจีน 3

Chinese Language 3

3(2-2-5)
CN11202

ภาษาจีน 4

Chinese Language 4

3(2-2-5)
CN12101

การฟังและพูดภาษาจีน 1

Chinese Listening and Speaking 1

3(2-2-5)
CN12102

การฟังและพูดภาษาจีน 2

Chinese Listening and Speaking 2

3(2-2-5)
CN12201

การฟังและพูดภาษาจีน 3

Chinese Listening and Speaking 3

3(2-2-5)
CN12202

การฟังและพูดภาษาจีน 4

Chinese Listening and Speaking 4

3(2-2-5)
CN12301

การสนทนาภาษาจีนในการทำงาน

Chinese Conversation in Workplace

3(2-2-5)
CN13201

การอ่านและเขียนภาษาจีน 1

Chinese Reading and Writing 1

3(2-2-5)
CN13202

การอ่านและเขียนภาษาจีน 2

Chinese Reading and Writing 2

3(2-2-5)
CN14201

หลักไวยากรณ์จีน 1

Chinese Grammar 1

3(3-0-6)
CN14301

หลักไวยากรณ์จีน 2

Chinese Grammar 2

3(3-0-6)
CN14302

การแปลภาษาจีน

Chinese Translation

3(2-2-5)
CN15301

ประวัติศาสตร์จีน

Chinese History

3(3-0-6)
CN15302

ศิลปวัฒนธรรมจีน

Chinese Arts and Culture

3(3-0-6)
CN15401

วรรณคดีจีนเบื้องต้นและภาษาจีนโบราณ

Introduction to Chinese Literature And ancient Chinese

3(3-0-6)
CN16302

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า

Chinese for Trading Business

3(2-2-5)
CN16401

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Chinese for Tourism

3(2-2-5)
CN16402

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

Chinese for Hotel

3(2-2-5)
CN17401

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีน

Internship in Chinese

5(450)

     2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

CN11105

ภาษาจีนเบื้องต้น

Basic Chinese

3(2-2-5)
CN11106

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese in daily life

3(2-2-5)

CN12302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสากล

Chinese for International Communication

3(2-2-5)
CN13101

นิทานและเรื่องสั้นจีน

Chinese tales and Short Stories

3(2-2-5)
CN13301

การอ่านและเขียนภาษาจีน 3

Chinese Reading and Writing 3

3(2-2-5)
CN13302

การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ

Chinese Writing for Business

3(2-2-5)
CN13401

การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ

Chinese Academic Writing

3(2-2-5)
CN14202

วิวัฒนาการอักษรจีน

Evolution of Chinese Characters

2(2-0-4)
CN14203

การสอบวัดระดับภาษาจีนระดับต้น

Chinese for Basic Proficiency Tests

2(1-2-3)
CN14303

การสอบวัดระดับภาษาจีนระดับกลาง

Chinese for Intermediate Proficiency Tests

2(1-2-3)
CN15303

ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

Chinese from Media

3(2-2-5)
CN15304

สำนวนและสุภาษิตจีน

Chinese Idioms and Proverbs

3(3-0-6)
CN15402

วรรณกรรมจีนในประเทศไทย

Chinese Literature in Thailand

3(3-0-6)
CN16301

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

Teaching Chinese as a Foreign Language

3(2-2-5)
CN16303

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์

Chinese for online business

3(3-0-6)
CN16304

ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม

Chinese for Food and Beverage Management in Hotel Industry

3(3-0-6)
CN16403

ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

Chinese for Tourism Business Management

3(3-0-6)
CN16404

สื่อเทคโนโลยีจีนสมัยใหม่

Modern Chinese Media Technology

3(2-2-5)
CN16405

ภาษาจีนในวงการสื่อมวลชน

Chinese in Mass Media

3(2-2-5)
CN16406

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

English for Work

3(2-2-5)

 ​3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ที่เรียนมาแล้ว และต้องไปไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx 

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

CN11101

ภาษาจีน 1 

3(2-2-5)

CN12101

การฟังและพูดภาษาจีน 1

3(2-2-5)

CN11103

ระบบเสียงภาษาจีน

3(2-2-5)

 

CNxxxxx 

วิชาเอกเลือก

3

                                                                                        รวม 

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

CN11102

ภาษาจีน 2

3(2-2-5)

CN11104

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน

3(3-0-6)

CN12102

การฟังและพูดภาษาจีน 2

3(2-2-5)

 

CNxxxxx

วิชาเอกเลือก

2-3

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

                                                                                     รวม 

19-21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

CN11201

ภาษาจีน 3

3(2-2-5)

CN12201

การฟังและพูดภาษาจีน 3 

3(2-2-5)

CN13201

การอ่านและเขียนภาษาจีน 1

3(2-2-5)

 

CNxxxxx

วิชาเอกเลือก

2-3

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

                                                                                    รวม 

19-21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ

CN11202

ภาษาจีน 4 

3(2-2-5)

CN12202

การฟังและพูดภาษาจีน 4 

3(2-2-5)

CN13202

การอ่านและเขียนภาษาจีน 2

3(2-2-5)

CN14201

หลักไวยากรณ์จีน 1

3(3-0-6)

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

                                                                                    รวม 

20-21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

เฉพาะ

CN12301

การสนทนาภาษาจีนในการทำงาน

3(2-2-5)

CN16302

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า

3(2-2-5)

CN15302

ศิลปวัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)

 

CNxxxxx

วิชาเอกเลือก 

6

                                                                                    รวม 

15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

เฉพาะ

CN16401

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

CN16402

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

3(2-2-5)

CN15401

วรรณคดีและภาษาจีนโบราณ

3(3-0-6)

 

CNxxxxx

วิชาเอกเลือก

5-9

                                                                                    รวม 

14-18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

เฉพาะ

CN17401 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีน

5(450)

                                                                                    รวม 

5

 

หมายเหตุ   แผนการเรียนช่วงชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียนที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหมู่เรียนที่ 2 เรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหรือที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตามความสมัครใจ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
 2. Chengdu Polytechnic Sichuan China 

อาจารย์ผู้สอน