หลักสูตรศิลปบัณฑิต

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 1273
รหัสหลักสูตร 25481691101597
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts Program in Music

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปบัณฑิต (ดนตรี)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศล.บ. (ดนตรี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts (Music)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Music)

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางดนตรีสากล ผสมผสานกับความรู้ เอกลักษณ์ของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอีสาน สามารถนำเทคโนโลยีทางดนตรีมาสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี สามารถนำความรู้และทักษะด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในวิชาชีพของตนเองได้ให้เหมาะกับท้องถิ่นและผสมผสานความเป็นสากล

 

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ด้านดนตรีสากล ผสมผสานกับดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอีสาน
 2. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน
 3. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะดนตรี และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม การแสดง และ การสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
 4. มีภาวะผู้นำ มีความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาได้บนพื้นฐานของตนเอง ของกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางดนตรีอย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ สามารถใช้สารสนเทศและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ

 

ระบบการจัดการศึกษา

 1. ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า15  สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

 1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

 1. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558

 1. ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
 2. ภาคการศึกษาที่ 2เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
 3. ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

 

การลงทะเบียนเรียน

 1. จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน

  ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  หากต้องลงทะเบียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 6 (ภาคผนวก  ค)

 2. ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2561หมวด 6 (ภาคผนวก  ค)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
   1. วิชาแกน 24 หน่วยกิต
   2. วิชาเอกบังคับ 30  หน่วยกิต
   3. วิชาเอกเลือก 45 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 8  ภาคการศึกษา จำนวน 135 หน่วยกิต

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(วิชาเอกแกน)

MS00001

โสตทักษะ

1(0-2-1)

MS00002

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1

3(3-0-6)

MS00004

การขับร้องประสานเสียง 1

1(0-2-1)

MS00101

ปฏิบัติดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน

3(2-2-5)

เฉพาะ(วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีในระดับที่ 1

3(1-4-4)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

3-4

รวม

20-21

 

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(วิชาแกน)

MS00005

การขับร้องประสานเสียง 2

1(0-2-1)

MS00006

ประวัติดนตรีตะวันตก

3(3-0-6)

MS00201

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

3(2-2-5)

เฉพาะ(วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีในระดับที่ 2

3(1-4-4)

MSxxxxx

เลือกเรียนรวมวงดนตรี 1

1(0-2-1)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

3-4

รวม

20-21

 

ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)

 

MS01200

ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้

2(0-4-2)

MS01300

เทคโนโลยีเครื่องเสียง

3(2-2-5)

เฉพาะ (วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีในระดับที่ 3

3(1-4-4)

MSxxxxx

เลือกเรียนรวมวงดนตรี 2

1(0-2-1)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

4

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

21-22

 

ชั้นปีที่  2    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(วิชาแกน)

MS00301

ธุรกิจดนตรี

3(3-0-6)

เฉพาะ (วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีในระดับที่ 4

3(1-4-4)

MSxxxxx

เลือกเรียนรวมวงดนตรี 3

1(0-2-1)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

6

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

21-22

 

ชั้นปีที่  3    ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

เฉพาะ(วิชาแกน)

MS00003

ปฏิบัติคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน

2(0-4-2)

เฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)

MS01110

ดนตรีไทย

3(2-2-5)

MS01302

การผลิตผลงานดนตรี 1

3(2-2-5)

เฉพาะ(วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนรวมวงดนตรี 4

1(0-2-1)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

6

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2-3

รวม

20-21

 

ชั้นปีที่  3    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3-6

เฉพาะ(วิชาแกน)

MS00401

การแสดงดนตรี

2(1-2-3)

เฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)

MS01003

อำนวยเพลง

2(1-2-3)

MS01303

การผลิตผลงานดนตรี 2

3(2-2-5)

MS01400

เค้าโครงดุริยนิพนธ์

3(2-2-5)

เฉพาะ (วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

6

รวม 

19-22

 

ชั้นปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ(วิชาแกน)

MS00501

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

2(1-2-3)

เฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)

MS01301

คอมพิวเตอร์ดนตรี

3(2-2-5)

MS01401

ดุริยนิพนธ์

3(2-2-5)

เฉพาะ (วิชาเอกเลือก)

MSxxxxx

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง

2-3

รวม

9-10

 

ชั้นปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)

MS01500

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

5(480)

รวม

5

 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development

6(3-6-9)

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life

6(3-6-9)

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

Science and Contemporary Issues

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

Digital literacy

3(2-2-5)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

3(2-2-5)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

English for Life and Work

3(2-2-5)

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 

English in Use

3(2-2-5)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

     2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต

MS00001

โสตทักษะ

Ear Training

1(0-2-1)

MS00002

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1

Western Music Theory 1

3(3-0-6)

MS00003

ปฏิบัติคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน

Basic Keyboard Skill

2(0-4-2)

MS00004

การขับร้องประสานเสียง 1

Choir 1

1(0-2-1)

MS00005

การขับร้องประสานเสียง 2

Choir 2

1(0-2-1)
MS00006

ประวัติดนตรีตะวันตก

History of Western Music

3(3-0-6)
MS00101

ปฏิบัติดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน

Music Instrument Fundamental

3(2-2-5)
MS00201

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

Isan Music

3(2-2-5)
MS00301

ธุรกิจดนตรี

Music Business

3(3-0-6)
MS00401

การแสดงดนตรีเดี่ยว

Recital

2(1-2-3)
MS00501

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

Preparation for Music Internship

2(1-2-3)

     2.2) วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต

MS01003

อำนวยเพลง

Conducting

2(1-2-3)
MS01100

ดนตรีไทย

Thai Music

3(2-2-5)

MS01200

ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้

Southern Isan Music

2(0-4-2)
MS01300

เทคโนโลยีเครื่องเสียง

Audio Technology

3(2-2-5)
MS01301

การใช้คอมพิวเตอร์ในทางดนตรี

Computer used in Music

3(2-2-5)
MS01302

การผลิตผลงานดนตรี 1

Music Production 1

3(2-2-5)
MS01303

การผลิตผลงานดนตรี 2

Music Production 2

3(2-2-5)
MS01400

เค้าโครงดุริยนิพนธ์

Proposal Thesis

3(2-2-5)

MS01401

ดุริยนิพนธ์ 

Thesis

3(2-2-5)
MS01500

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

Music Internship

5(480)

     2.3) วิชาเอกเลือก 45 หน่วยกิต

             2.3.1) วิชาเอกเลือกปฏิบัติดนตรี

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว 12 หน่วยกิต

 • วิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้ 12 หน่วยกิต
MS02001

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1

Woodwind Skill 1

3(1-4-4)

MS02002

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2

Woodwind Skill 2

3(1-4-4)

MS02003

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3

Woodwind Skill 3

3(1-4-4)

MS02004

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4

Woodwind Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 12 หน่วยกิต
MS02011

ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1

Brass Skill 1

3(1-4-4)

MS02012

ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2

Brass Skill 2

3(1-4-4)

MS02013

ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3

Brass Skill 3

3(1-4-4)

MS02014

ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4

Brass Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติกีตาร์ 12 หน่วยกิต
MS02001

ปฏิบัติกีตาร์ 1

Guitar Skill 1

3(1-4-4)

MS02002

ปฏิบัติกีตาร์ 2

Guitar Skill 2

3(1-4-4)

MS02003

ปฏิบัติกีตาร์ 3

Guitar Skill 3

3(1-4-4)

MS02004

ปฏิบัติกีตาร์ 4

Guitar Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบ 12 หน่วยกิต
MS02031

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1

Western Percussion Skill 1

3(1-4-4)

MS02032

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2

Western Percussion Skill 2

3(1-4-4)

MS02033

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3

Western Percussion Skill 3

3(1-4-4)

MS02034

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4

Western Percussion Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 12 หน่วยกิต
MS02041

ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 1

Western String Skill 1

3(1-4-4)

MS02042

ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 2

Western String Skill 2

3(1-4-4)

MS02043

ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 3

Western String Skill 3

3(1-4-4)

MS02044

ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 4

Western String Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติขับร้องสากล 12 หน่วยกิต
MS02051

ปฏิบัติขับร้องสากล 1

Voice Skill 1

3(1-4-4)

MS02052

ปฏิบัติขับร้องสากล 2

Voice Skill 2

3(1-4-4)

MS02053

ปฏิบัติขับร้องสากล 3

Voice Skill 3

3(1-4-4)

MS02054

ปฏิบัติขับร้องสากล 4

Voice Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด 12 หน่วยกิต
MS02061

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1

Keyboard Skill 1

3(1-4-4)

MS02062

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2

Keyboard Skill 2

3(1-4-4)

MS02063

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3

Keyboard Skill 3

3(1-4-4)

MS02064

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4

Keyboard Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 12 หน่วยกิต
MS02101

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1

Thai Pluck Skill 1

3(1-4-4)

MS02102

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2

Thai Pluck Skill 2

3(1-4-4)

MS02103

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3

Thai Pluck Skill 3

3(1-4-4)

MS02104

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4

Thai Pluck Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 12 หน่วยกิต
MS02111

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1

Thai String Skill 1

3(1-4-4)

MS02112

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2

Thai String Skill 2

3(1-4-4)

MS02113

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3

Thai String Skill 3

3(1-4-4)

MS02114

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4

Thai String Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 12 หน่วยกิต
MS02121

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1

Thai Percussion Skill 1

3(1-4-4)

MS02122

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2

Thai Percussion Skill 2

3(1-4-4)

MS02123

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3

Thai Percussion Skill 3

3(1-4-4)

MS02124

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4

Thai Percussion Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 12 หน่วยกิต
MS02131

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1

Thai Wind Skill 1

3(1-4-4)

MS02132

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2

Thai Wind Skill 2

3(1-4-4)

MS02133

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3

Thai Wind Skill 3

3(1-4-4)

MS02134

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4

Thai Wind Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 12 หน่วยกิต
MS02141

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1

Thai Singing Skill 1

3(1-4-4)

MS02142

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2

Thai Singing Skill 2

3(1-4-4)

MS02143

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3

Thai Singing Skill 3

3(1-4-4)

MS02144

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4

Thai Singing Skill 4

3(1-4-4)

 • วิชาปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสาน 12 หน่วยกิต
MS02201

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสาน 1

Isan Music Skill 1

3(1-4-4)

MS02202

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสาน 2

Isan Music Skill 2

3(1-4-4)

MS02203

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสาน 3

Isan Music Skill 3

3(1-4-4)

MS02204

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสาน 4

Isan Music Skill 4

3(1-4-4)

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาปฏิบัติรวมวงให้สอดคล้องกับวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เพียงหนึ่งกลุ่ม 4 หน่วยกิต

 • วิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 4 หน่วยกิต
MS02071

รวมวงดนตรีตะวันตก 1

Western Ensemble 1

1(0-2-1)

MS02072

รวมวงดนตรีตะวันตก 2

Western Ensemble 2

1(0-2-1)

MS02073

รวมวงดนตรีตะวันตก 3

Western Ensemble 3

1(0-2-1)

MS02074

รวมวงดนตรีตะวันตก 4

Western Ensemble 4

1(0-2-1)
 • วิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4 หน่วยกิต
MS02151

รวมวงดนตรีไทย 1

Thai Ensemble 1

1(0-2-1)

MS02152

รวมวงดนตรีไทย 1

Thai Ensemble 1

1(0-2-1)

MS02153

รวมวงดนตรีไทย 1

Thai Ensemble 1

1(0-2-1)

MS02154

รวมวงดนตรีไทย 1

Thai Ensemble 1

1(0-2-1)

 • วิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 4 หน่วยกิต
MS02205

รวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 1

Isan Ensemble 1

1(0-2-1)

MS02206

รวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 2

Isan Ensemble 2

1(0-2-1)

MS02207

รวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 3

Isan Ensemble 3

1(0-2-1)

MS02208

รวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 4

Isan Ensemble 4

1(0-2-1)

             2.3.2) วิชาเอกเลือกทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง 29 หน่วยกิต

 • ให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิเคราะห์ดนตรีต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เพียงหนึ่งรายวิชาอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
MS02075

คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก

Western Music Form and Analysis

3(3-0-6)

MS02155

คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีไทย

Thai Music Form and Analysis

3(3-0-6)

MS02209

คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

Isan Music Form and Analysis

3(3-0-6)
 • ให้นักศึกษาเรียนวิชาการประพันธ์ต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เพียงหนึ่งรายวิชาอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
MS02076

การประพันธ์เพลง 1

Music Composition 1

3(2-2-5)

MS02156

การประพันธ์ดนตรีไทย

Thai Music Composition

3(2-2-5)

MS02210

การประพันธ์เพลงพื้นบ้านอีสาน

Isan Folk Music Composition

3(2-2-5)
 • ให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลให้เรียนวิชาเอกเลือกดังต่อไปนี้
MS02077

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2

Western Music Theory 2

3(3-0-6)

MS02078

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 3

Western Music Theory 3

3(3-0-6)

MS02079

การเรียบเรียงเสียงประสานวงออร์เคสตรา

Orchestration

3(2-2-5)

 • ให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยให้เรียนวิชาเอกเลือกดังต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต

MS02157

ทฤษฎีดนตรีไทย

Theory of Thai traditional Music

3(3-0-6)
MS02158

โน้ตเพลงไทย

Thai music Notation

3(3-0-6)

MS02159

การขับร้องเพลงไทย

Thai traditional Singing

3(2-2-5)

 • ให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องพื้นบ้านอีสานให้เรียนวิชาเอกเลือกดังต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต
MS02211

ประวัติดนตรีพื้นบ้าน

History of Isan Music

3(3-0-6)

MS02212

เครื่องกำกับจังหวะอีสาน

Isan Rhythm Instrument

3(2-2-5)

MS02213

ขับร้องเพลงพื้นบ้านอีสาน

Isan Singing

3(1-4-4)
 • ให้นักศึกษาเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
MS02080

การขับร้องประสานเสียง 3

Choir 3

1(0-2-1)
MS02081

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 4

Western Music Theory 4

3(3-0-6)

MS02082

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

Aesthetics of Music

3(3-0-6)
MS02083

การประพันธ์เพลง 2

Music Composition 2

3(2-2-5)
MS02084

ดนตรีศตวรรษที่ 21st

Twenty-first Century Music

3(3-0-6)
MS02085

การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

Music Instrumental Maintenance and Repair

3(2-2-5)
MS02086

การสอดทำนอง

Counterpoint

3(3-0-6)
MS02087

โยธวาทิต

Marching Band

3(2-2-5)
MS02088

ดนตรีแจ๊ส

Jazz Music

3(2-2-5)
MS02160

ประวัติดนตรีไทย

History of Thai traditional Music

2(2-0-4)
MS02161

เครื่องสายไทยเบื้องต้น

Fundamental Thai Traditional Strings

2(0-4-2)
MS02311

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

Electronic acoustic Music

3(2-2-5)
MS02410

การศึกษาดนตรีอิสระ

Independent Study

2(1-2-3)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ที่เรียนมาแล้ว และต้องไปไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

อาจารย์ผู้สอน