หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 0325
รหัสหลักสูตร 25481691101632
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Social Development

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts Program in Social Development
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Social Development)

 

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ทางด้านการพัฒนาเมืองและชนบท ไปใช้บูรณาการกับการพัฒนาสังคมชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม
 1. มีความรู้ มีหลักการด้านการพัฒนาสังคม มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 1. มีทักษะกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาในสังคม วางแผนแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างเป็นระบบ
 1. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี ความสุขอันจะนำไปสู่สังคมสันติต่อไป 
 2. สามารถนำเสนอสารสนเทศและเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักพัฒนาสังคมและนักพัฒนาชุมชน ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • นักวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาสังคม และนักวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาชุมชนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • นักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • นักวิจัยทางด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ในหน่วยภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร

 

ระบบการจัดการศึกษา

 1. ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า15  สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

 1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

 1. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

ระยะเวลาการศึกษา 

 1. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
 2. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 3. ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

 1. จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน

  ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  หากต้องลงทะเบียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 6 (ภาคผนวก  ค)

 2. ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2561หมวด 6 (ภาคผนวก  ค)

 3. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 9 และหมวด 10 (ภาคผนวก ค)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดังนี้

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
   1. วิชาเอกบังคับ 65  หน่วยกิต
   2. วิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55101

ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคมไทย

3(3-0-6)

SD55102

หลักมานุษยวิทยาและหลักสังคมวิทยา 

3(3-0-6)

SD55103

ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6)

SD55104

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55105

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

3(3-0-6)

SD55106

ชุมชนศึกษา

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD56XXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

6

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55201

การวิเคราะห์สังคมและแนวทางการพัฒนา

3(3-0-6)

SD55202

เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD56XXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

เลือกเสรี 

XXXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55203

กลุ่มธุรกิจพื้นฐานและวิสาหกิจเพื่อสังคม

3(3-0-6)

SD55204

การวางแผนและโครงการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

SD55205

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

เลือกเสรี 

XXXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55301 

สถิติสำหรับการวิจัยและการประเมินผล การพัฒนา 

3(2-2-5)

SD55302

การพัฒนาชนบทและการพัฒนาเมือง 

3(2-2-5)

SD55303

การจัดฝึกอบรม 18ประชุม และสัมมนา

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD56XXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55304

การจัดการเครือข่ายทางสังคม

3(3-0-6)

SD55305

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

SD55306

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD56XXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

9

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55401

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม

5(-480-)

รวม

5

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD55402

ภาษาอังกฤษในงานพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

SD55403 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

SD55404

สัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ)

SD56XXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก

3

รวม

12

 

อาจารย์ผู้สอน