รางวัล/ผลงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

ผลงานเด่นของหน่วยงาน

โครงการ Share Show Shine art design

ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาทัศนศิลย์ ออกแบบพัฒนาไทย เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ศิลปะการแสดง และดนตรี กิจกรรมภายในประกอบในการพัฒนา 6 ประการ คือ ประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีสด การแสดงจาซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จะส่งเสริมการพัฒนาได้แก่ สกรีนดิจิตอล เพันท์กระเป๋าเพ้นท์เสื้อ การออก ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการนำศาสตร์พระราชมาประยุกต์ใช้ และการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร้านสินค้าต่าง ๆ มากมาย

โครงการ Share Show Shine art design

ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาทัศนศิลย์ ออกแบบพัฒนาไทย เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ศิลปะการแสดง และดนตรี กิจกรรมภายในประกอบในการพัฒนา 6 ประการ คือ ประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีสด การแสดงจาซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จะส่งเสริมการพัฒนาได้แก่ สกรีนดิจิตอล เพันท์กระเป๋าเพ้นท์เสื้อ การออก ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการนำศาสตร์พระราชมาประยุกต์ใช้ และการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร้านสินค้าต่าง ๆ มากมาย

โครงการ Share Show Shine art design

ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาทัศนศิลย์ ออกแบบพัฒนาไทย เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ศิลปะการแสดง และดนตรี กิจกรรมภายในประกอบในการพัฒนา 6 ประการ คือ ประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีสด การแสดงจาซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จะส่งเสริมการพัฒนาได้แก่ สกรีนดิจิตอล เพันท์กระเป๋าเพ้นท์เสื้อ การออก ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการนำศาสตร์พระราชมาประยุกต์ใช้ และการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร้านสินค้าต่าง ๆ มากมาย

โครงการ Share Show Shine art design

ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาทัศนศิลย์ ออกแบบพัฒนาไทย เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ศิลปะการแสดง และดนตรี กิจกรรมภายในประกอบในการพัฒนา 6 ประการ คือ ประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีสด การแสดงจาซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จะส่งเสริมการพัฒนาได้แก่ สกรีนดิจิตอล เพันท์กระเป๋าเพ้นท์เสื้อ การออก ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการนำศาสตร์พระราชมาประยุกต์ใช้ และการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร้านสินค้าต่าง ๆ มากมาย