หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส  
รหัสหลักสูตร 25481691101327
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ  (ไทย) รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.P.A. (Public Administration)

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และมีทักษะดิจิทัล พร้อมทั้งมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

 

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
 2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม

 

ระบบการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 

ระยะเวลาการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต
   • วิชาแกน 18 หน่วยกิต
   • วิชาเอก 73 หน่วยกิต
    • วิชาเอกบังคับ 43 หน่วยกิต
    • วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

PA14101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

PA14102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

3(3-0-6)

PA14104

รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

PA14106

การบริหารราชการไทย

  3(3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

PA11101

ทฤษฎีองค์การสาธารณะ

3(3-0-6)

PA11201

พฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

PA14201

การปกครองท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

PA14103

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

PA12201

นโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

PA13201

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

3(3-0-6)

PA15201

เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

PA12202

การบริหารโครงการ

3(2-2-5)

PA15202

การบริหารการเงินและการคลัง

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะ

PA14301

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(2-2-5)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

PA11302

การจัดการสำนักงาน

3(2-2-6)

PA11401

ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการ

3(3-0-6)

PA14303

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(2-2-5)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

PA16401

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

PA17401 

หรือ

PA18401

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์

2(1-2-3)

หรือ

1(45)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

PAXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

13-14

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

PA57203

หรือ 

PA18402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การฝึกสหกิจศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์

5(450) 

หรือ

6(540)

รวม

6-5

 

อาจารย์ผู้สอน