มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธี
จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อธิการบดีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดเครื่องทองน้อย นำกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น อธิการบดี ผู้แทนคณะ สำนัก หน่วยงานต่างๆ ผู้มีเกียรติ และผู้นำนักศึกษา ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 อีกทั้ง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย ในการวางรากฐานการบริหารงาน และเป็นบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมมอบของที่ระลึกในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย