คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายชัยมงคล ศิริวารินทร์
รองคณบดีฯ

ดร.ศิลปชัย เจริญ
รองคณบดีฯ

ผศ.ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา
รองคณบดีฯ

นายวิษณุ ชัยพัฒน์
รองคณบดีฯ

ที่ปรึกษาคณบดีฯ

ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ที่ปรึกษาคณบดีฯ

ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.พงศธร แสงลี
ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.สุพรรษา ภักตรนิกร
ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.วรพงษ์ พิมพ์เสน
ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.ปุญชรัศมิ์ วรก้องกิจไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.ชฎล นาคใหม่
ผู้ช่วยคณบดีฯ

อ.ชุติพงศ์ คงสันเทียะ
ผู้ช่วยคณบดีฯ

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ผศ.วนิดา พรมเขต

เลขานุการคณบดีฯ

อ.นันทวัฒน์ พินิจพรม