คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท
ดร. เกรียงไกร ธุรพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายชัยมงคล ศิริวารินทร์
รองคณบดี

ดร.ศิลปชัย เจริญ
รองคณบดี

ผศ.ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา
รองคณบดี

นายวิษณุ ชัยพัฒน์
รองคณบดี

ที่ปรึกษา

รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

อ.พงศธร แสงลี
ผู้ช่วยคณบดี

อ.สุพรรษา ภักตรนิกร
ผู้ช่วยคณบดี

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
ผู้ช่วยคณบดี

อ.วิษณุ ชัยพัฒน์
ผู้ช่วยคณบดี

อ.ชฎล นาคใหม่
ผู้ช่วยคณบดี

อ.ปุญชรัศมิ์ วรก้องกิจไพศาล
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.วนิดา พรมเขต
ประชาสัมพันธ์คณะ

อ.นัทวัฒน์ พินิจพรม
เลขานุการคณบดี

อ.วรพงษ์ พิมพ์เสน
เลขานุการคณบดี