ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา (พ.ศ.)

อ.สมศักดิ์ ประจะเนย์

หัวหน้าคณะวิชา

 

อ.สมศักดิ์ อินทรพาณิชย์

หัวหน้าคณะวิชา

 

อ.สุปราณี คำเมือง

หัวหน้าคณะวิชา

 

ผศ.สิทธิ มาลัยวงษ์

หัวหน้าคณะวิชา

 

ผศ.วรรณภา ถาวรจักร์

หัวหน้าคณะวิชาคณบดี

๒๕๓๔ – ๒๕๓๘

รศ.ภมร ขันธหัตถ์

คณบดี

๒๕๓๘ -๒๕๔๐

ผศ.สมาน วีรกุล

คณบดี

๒๕๔๐-๒๕๔๒

ผศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร

คณบดี

๒๕๔๒-๒๕๔๖

ผศ.จินตนา ด้วงแพง

คณบดี

๒๕๔๖ – ๒๕๕๒

๑๐

รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร

คณบดี

๒๕๕๒ – ๒๕๖๐

๑๑

รศ.ประภากร แก้ววรรณา

คณบดี

๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

๑๒

อ.ดร.ศิลปชัย เจริญ

คณบดี

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๑๓

ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์

คณบดี

๒๕๖๕ – ปัจจุบัน