หลักสูตรศิลปบัณฑิต

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส  
รหัสหลักสูตร 25481691102712
ภาษาไทย ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts Program in Performing

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศล.บ. (ศิลปะการแสดง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts (Performing Arts)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Performing Arts)

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน นาฏศิลป์สากล และการจัดการแสดง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นำท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ นาฏศิลป์พื้นเมือง โดยสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จารีต ขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งดำรงไว้ในเอกลักษณ์ดั้งเดิมของนาฏศิลป์อีสาน เป็นผู้นำการจัดงานประเพณีท้องถิ่น การวางแผน และการกำหนดรูปแบบงานการสร้างสรรค์งานแสดง
 2. สามารถพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจในกระบวนงานด้านศิลปะการแสดง สามารถพัฒนาระบบทำงาน มีความสามารถทำงานเป็นทีม วางแผนงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการประกอบอาชีพด้านการแสดง วิเคราะห์ หาเหตุผล นำไปสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง
 3. มีความสามารถในการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร สังคม ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น เป็นผู้นำที่ดี นำประสบการณ์ในการทำงานมาพัฒนางานของตนและองค์กร
 4. มีความสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในศิลปะการแสดง เพื่อให้ทันยุคทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสามารถเลือกรูปแบบได้อย่างเหมาะสม
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น นำนาฏศิลป์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ มีบทบาทต่อการดำรง ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ไปพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคมและองค์กร
 6. มีทักษะการปฏิบัติด้านศิลปะการแสดง ด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ร่วมสมัย และด้านการจัดการแสดง

 

ระบบการศึกษา

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8  สัปดาห์

 

รูปแบบ

 1. ระบบ การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

ระยะเวลาการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวด 6

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 86  หน่วยกิต
  • วิชาแกน   7  หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้าน 12  หน่วยกิต
  • วิชาเอก 57  หน่วยกิต  
  • วิชาศิลปนิพนธ์   5  หน่วยกิต  
  • วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   5  หน่วยกิต   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development

6(3-6-9)

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life

6(3-6-9)

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

Science and Contemporary Issues

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

Digital literacy

3(2-2-5)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

3(2-2-5)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

English for Life and Work

3(2-2-5)

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 

English in Use

3(2-2-5)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต

     2.1) วิชาแกน 7 หน่วยกิต

PD01101

ประวัติการละครไทย

History of Thai Lakorn

2(1-2-3)

PF01102

ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตกและตะวันออก

History of Western and Oriental Performing Arts

2(1-2-3)

PF01103

สุนทรียทางศิลปะการแสดง

Aesthetics of Drama

2(1-2-3)

PF01104

สัมมนาศิลปะการแสดง

Seminar  on  Performing  Arts

1(1-0-2) 

     2.2) วิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

PF02101

จารีตนาฏศิลป์ไทย

Thai  Dancing  Rituals  and  Etiquette

1(1-0-2)

PF02102

ทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจารณ์การแสดง

Theory of Performing Arts Analysis

1(1-0-2)

PF02103

นาฏยประดิษฐ์  1

Choreograhphy 1

2(1-2-3)

PF02104

นาฏยประดิษฐ์  2

Choreograhphy 2

2(1-2-3)

PF02105

ธุรกิจการแสดง

Business Performing

1(1-0-2)

PF02105

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

Research on Performance  Arts

3(2-2-5)

PF02105

หมอลำศึกษา

Mor Lao – Study

2(1-2-3)

     2.3) วิชาเอก 57 หน่วยกิต

             2.3.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต

PF03101

เพลงช้า – เพลงเร็ว

Pleng Cha and Pleng Reo dance

2(1-2-3)

PF03102

รำแม่บท

Ram Mae Bot

2(1-2-3)

PF03103

เทคโนโลยีเพื่อการแสดง

Technology for Performance

2(1-2-3)

PF03104

ระบำไทยมาตรฐาน

Thai Classical Dancing

2(1-2-3)

PF03105

วรรณกรรมการละครไทยเพื่อการแสดง

Thai Drama Literature for Performance

1(1-0-2)

PF03106

งานเวทีและโรงละคร

Scene and Stage Designing

2(1-2-3)

PF03107

การใช้สรีระสำหรับศิลปะการแสดง

Using physiology for performance

1(1-0-2)

PF03108

การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

Costume and Prop Making

2(1-2-3)

PF03109

โขนและการละเล่นของหลวง

Khon and Royal activities

2(1-2-3)

PF03110

รำเดี่ยว-รำคู่

Mono-Duo Dancing

3(2-2-5)

PF03111

อาศรมศึกษาด้านศิลปะการแสดง

Thai Performing Arts Study

2(1-2-3)

PF03112

ละครเวที

Stage Play

2(1-2-3)

PF03113

รำหน้าพาทย์

Na – Pat Dance

2(1-2-3)

PF03114

ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง 1

English for Performing Arts l

2(1-2-3)

PF03115

ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง 2

English for Performing Arts ll

2(1-2-3)

PF03116

การจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Local Art and Culture Management

2(1-2-3)

PF03117

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการแสดง

Law of the Intellectual Property Rights for Performance

1(1-0-2)
PF03201

พื้นฐานนาฏศิลป์อีสาน

Basic Isan Dance

2(1-2-3)

PF03202

ประวัติการแสดงหมอลำ

History  of  Mor Lam

1(1-0-2)

PF03203

นาฏศิลป์พื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี

Udon Thani Folk Dance

2(1-2-3)

             2.3.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต

PF03118

บัลเล่ต์

Ballet

2(1-2-3)

PF03119

การแต่งกายและการแต่งหน้า

Costume Design and Make-up Design

2(1-2-3)

PF03120

แจ๊สแดนซ์

Pottery Design

2(1-2-3)

PF03121

ระบำโบราณคดี

Archeology Dance

2(1-2-3)

PF03122

ดนตรีและเพลงสำหรับการแสดง

Music and Song for Performance

2(1-2-3)

PF03123

นาฏศิลป์อาเซียน

ASEAN Dance

2(1-2-3)

PF03124

การแสดงนาฏศิลป์เบ็ดเตล็ด

Miscellaneous Dance Performances Study

2(1-2-3)

PF03204

นาฏศิลปาชีพอีสาน

Isan Occupational Dance

2(1-2-3)

PF03205

ศิลปะการแสดงหางเครื่อง

Dances Performing Arts

2(1-2-3)

PF03206

นาฏศิลป์ชนเผ่าอีสาน

Isan Tribal Dancing

2(1-2-3)

PF03207

การแสดงพื้นเมืองอีสานใต้

Southern Isan Folk Dance

2(1-2-3)

PF03208

การแสดงพื้นเมืองอีสานเหนือ

North Isan Folk Dance

2(1-2-3)

PF03209

นาฏศิลป์อีสานถิ่นลุ่มน้ำโขง

Isan Folk Dance Along the Mekong Basins

2(1-2-3)

     2.4) วิชาศิลปนิพนธ์ 5 หน่วยกิต

PF03301

การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดง

Creating Performing Art Project

5(2-6-7)

     2.5) ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 5 หน่วยกิต

PF03401

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะการแสดง

Performing Arts Internship

5(720)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ที่เรียนมาแล้ว และต้องไปไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นักหน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9

วิชาแกน

PF01101

ประวัติการละครไทย

2(1-2-3)

วิชาเฉพาะด้าน

PF02101

จารีตนาฏศิลป์ไทย

1(1-0-2)

วิชาเอก

PF03101

เพลงช้า – เพลงเร็ว

2(1-2-3)

PF03201

พื้นฐานนาฏศิลป์อีสาน

2(1-2-3)

PF03202

ประวัติการแสดงหมอลำ

1(1-0-2)

รวม

17

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GExxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาแกน

PF01102

ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตกและตะวันออก

2(1-2-3)

วิชาเฉพาะด้าน

PF02201

หมอลำศึกษา

2(1-2-3)

วิชาเอก

PF03102

รำแม่บท

2(1-2-3)

PF03203

นาฏศิลป์พื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี

2(1-2-3)

PF03103

เทคโนโลยีเพื่อการแสดง

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก

PFxxxxx

 

2

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GExxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาแกน

PF01103

สุนทรียทางศิลปะการแสดง

2(1-2-3)

วิชาเอก

PF03104

ระบำไทยมาตรฐาน

2(1-2-3)

PF03105

วรรณกรรมการละครไทยเพื่อการแสดง

1(1-0-2)

PF03106

งานเวทีและโรงละคร

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก

PFxxxxx

 

6

รวม

19

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GExxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

วิชาเฉพาะด้าน

PF02102

ทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจารณ์การแสดง

1(1-0-2)

วิชาเอก

PF03107

การใช้สรีระสำหรับศิลปะการแสดง

1(1-0-2)

PF03108

การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก

PFxxxxx

 

6

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2 – 3

รวม

18-19

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GExxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

วิชาแกน

PF01104

สัมมนาศิลปะการแสดง

1(1-0-2)  

วิชาเฉพาะด้าน

PF02103

นาฏยประดิษฐ์  1

2(1-2-3)

วิชาเอก

PF03109

โขนและการละเล่นของหลวง

2(1-2-3)

PF03110

รำเดี่ยว-รำคู่

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก

PFxxxxx

 

2

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2 – 3

รวม

14-15

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน

PF02104

นาฏยประดิษฐ์  2

2(1-2-3)

PF02105

ธุรกิจการแสดง

1(1-0-2)

วิชาเอก

PF03111

อาศรมศึกษาด้านศิลปะการแสดง

3(2-2-5)

PF03112

ละครเวที

2(1-2-3)

ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

PF03401

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะการแสดง

5(720)

วิชาเอกเลือก

PFxxxxx

 

2

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน

PF02106

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

3(2-2-5)

วิชาเอก

PF03113

รำหน้าพาทย์

2(1-2-3)

PF03114

ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง 1

2(1-2-3)

วิชาศิลปนิพนธ์

PF03301

การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดง 

5(2-6-7)

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

2 – 3

รวม

14-15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาเอก

PF03115

ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง 2

2(1-2-3)

PF03116

การจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2(1-2-3)

PF03117

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการแสดง

1(1-0-2)

วิชาเอกเลือก

PFxxxxx

 

2

รวม

7

 

อาจารย์ผู้สอน