หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 0306
รหัสหลักสูตร 25641694003994
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Business English (International Program)

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Business English International)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Business English International)

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจในระดับสากล มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตัลที่ไร้พรมแดน สามารถประกอบอาชีพยุคใหม่ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดเชิงวิเคราะห์ เข้าใจสหวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการประกอบการและการทำธุรกิจระดับสากลทั้งในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ในศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมและพัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

2 มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่ได้จาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิผล

3 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมในการประกอบอาชีพมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสื่อใหม่ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการประมวล การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม

   5 มีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีลักษณะนิสัยในการแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ระบบการศึกษา

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8  สัปดาห์

 

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

 

คณะกรรมการสาขาวิชา 

 1. ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ หัวหน้าสาขาวิชา
 2. ผศ.วันวิสาข์ คงธนกุลบวร กรรมการ
 3. อาจารย์จุฑามาส สุทธิปัญโญ กรรมการ
 4. ดร,ธีรัชพล คำสะอาด กรรมการ
 5. อาจารย์อัษฎางค์ สุวรรณภักดี กรรมการ
 6. อาจารย์โศภิดา บุญจำนง กรรมการและเลขานุการ

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 88  หน่วยกิต
   1. วิชาเอกบังคับ 58  หน่วยกิต
   2. วิชาเอกเลือก 30  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 3. รายวิชา หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร ให้มีรหัสจำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 2 ตำแหน่ง และตัวเลข 5 ตำแหน่ง โดยมีความหมายดังนี้

 

ตัวอักษร  1-2 เป็นหลักสูตร หรือ สาขาวิชา
AC หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการบัญชี
BC หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
CI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
EC หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
GE หมายถึง รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
GM หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
HT หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
IB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
MK หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการตลาด
เลขตัวที่  3-4 เป็นหมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
10  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
20  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน
21  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเฉพาะด้าน
30  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี
40  หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
41  หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจและการจัดการ
50  หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
60  หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย
70  หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงานและการฝึกอบรม
71  หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์
80  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
81  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาจีน
เลขตัวที่  5  เป็นชั้นปี หรือ ความยากง่าย
เลขตัวที่  6-7  เป็นลำดับก่อน-หลัง ของวิชา

 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development

6(3-6-9)

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life

6(3-6-9)

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

Science and Contemporary Issues

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

Digital literacy

3(2-2-5)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

3(2-2-5)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

English for Life and Work

3(2-2-5)

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 

English in Use

3(2-2-5)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

     2.1) วิชาเอกบังคับ 58 หน่วยกิต

AC10101

การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

3(2-2-5)

BC20104

สื่อดิจิทัล

Digital Media

3(2-2-5)

EC01101

หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้

Principles of Economics and Application

3(2-2-5)

GM11101

การจัดการสมัยใหม่

Modern Management

3(3-0-6)

IB10101

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English Grammar

3(3-0-6)

IB10102

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

English Pronunciation

3(2-2-5)

IB10201

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร

Communicative Listening and Speaking

3(2-2-5)

IB10202

การอ่านเพื่อการสื่อสาร

Communicative Reading

3(2-2-5)

IB10203

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

Communicative Writing

3(2-2-5)

IB20101

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business Conversation in English 1

3(2-2-5)

IB20201

การอ่านทางธุรกิจ 1

Business Reading 1

3(2-2-5)

IB20203

การเขียนทางธุรกิจ 1

Business Writing 1

3(2-2-5)

IB20301

การนำเสนองานทางธุรกิจ

Business Presentation

3(2-2-5)

IB30301

ภาษาศาสตร์สังคมเพื่องานธุรกิจ

Sociolinguistics Aspects for Business

3(3-0-6)

IB40301

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Intercultural communication

3(2-2-5)

IB50201

เทคโนโลยีในงานธุรกิจระหว่างประเทศ

Technology in International Business

3(2-2-5)

MK11101

การตลาดสมัยใหม่

Modern marketing

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เลือก  7 หน่วยกิต จากชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ ชุดวิชาการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

IB71401

ทักษะทางวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 Professional Skills for Business English Internship

2(1-2-3)

IB71402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Internship

5(480)

หรือ

IB71411

การเตรียมทักษะการศึกษาแบบสหกิจศึกษา Preparation Course for Co-operative Education

2(1-2-3)

IB71412 

การศึกษาแบบสหกิจศึกษา

Co-operative Education

5(480)

2.2) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 30  หน่วยกิต 

เลือกจากวิชาเอกเลือกด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือกด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ

IB20102

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 

Business Conversation in English 2

3(2-2-5)

IB20202

การอ่านทางธุรกิจ 2

Business Reading 2

3(3-0-6)

IB20204

การเขียนทางธุรกิจ 2

Business Writing 2

3(2-2-5)

IB20205

จดหมายธุรกิจและการติดต่อทางธุรกิจ

Business Correspondence

3(2-2-5)

IB20302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจขั้นสูง  

Advanced Business Communication in English

3(3-0-6)

IB21201

ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

English for Secretary

3(3-0-6)

IB21202

การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม่

Use of English in New Media

3(2-2-5)

IB21203

ภาษาอังกฤษสำหรับงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์

English for Content Creator

3(2-2-5)

IB21301

ภาษาอังกฤษสำหรับงานลูกค้าสัมพันธ์

English for Customer Relations

2(1-2-3)

IB21302

ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ

English for International electronic commerce

2(1-2-3)

IB21303

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ

English for Business Meeting

3(3-0-6)

IB21401

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

English for Imports-exports and Logistics Business

3(3-0-6)

IB21402

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม

English for Event marketing management

3(2-2-5)

IB30201

อารยธรรมตะวันตก

Western Civilization

2(1-2-3)

IB40201

บุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

Personality and Business Etiquette

3(2-2-5)

IB41201

ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น

Introduction to International Business

3(3-0-6)

IB41202

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ

International Electronic Commerce

2(1-2-3)

IB70301

การฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในต่างประเทศ 

Overseas Business English Training

3(120)

IB70302

โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ   

Business English Project

3(2-2-5)

เลือกจากวิชาเอกเลือกในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

เอกเลือกด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

CI23302

การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

3(2-2-5)

GM22201

กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

Strategies and Modern Entrepreneurship

3(3-0-6)

GM33302

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Logistics and Supply Chain Management

3(2-2-5)

GM38202

การเจรจาต่อรองธุรกิจ

Business Negotiation

3(3-0-6)

เอกเลือกด้านการตลาด

MK12102

พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

3(3-0-6)

MK12204

การสร้างแบรนด์

Brand Building

2(1-2-3)

MK12302

การตลาดสำหรับธุรกิจบริการสมัยใหม่

Modern Service Marketing

3(3-0-6)

MK12304

การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม

Event marketing Management

2(1-2-3)

MK12401

การตลาดเชิงสร้างสรรค์

Creative Marketing

3(2-2-5)

MK14302

การตลาดเชิงเนื้อหา

Content Marketing

3(3-0-6)

เอกเลือกด้านอุตสาหกรรมการบริการ

HT21402

กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

Hotel Management Strategies

3(3-0-6)

HT32301

การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา และความงาม

Health, Spa and Beauty Business Management

3(3-0-6)

TM12102

หลักการมัคคุเทศก์

Principles of Tourist Guide

3(2-2-5)

TM22303

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว

Tour Operation Management

3(2-2-5)

เอกเลือกด้านภาษาไทยธุรกิจ (ยกเว้นนักศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 1) 

IB80101

ภาษาไทยเบื้องต้น 

Introduction to Thai

2(1-2-3)

IB80201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1

Thai for Business communication 1

2(1-2-3)

IB80202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2

Thai for Business communication 2

2(1-2-3)

IB80203

การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ 

Thai for career

2(1-2-3)

เอกเลือกด้านภาษาจีนธุรกิจ (ยกเว้นนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 1)

IB81101

ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

Basic Chinese in Daily life

2(1-2-3)

IB81201

ภาษาจีนธุรกิจ 1

Business Chinese 1

2(1-2-3)

IB81202

ภาษาจีนธุรกิจ 2

Business Chinese 2

2(1-2-3)

IB81203

สนทนาภาษาจีนธุรกิจ

Business Chinese Conversation

2(1-2-3)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

     ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

12

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB10101

IB10102

IB10201

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB10202

IB10203

GM11101

การอ่านเพื่อการสื่อสาร

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

การจัดการสมัยใหม่

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

เฉพาะ(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB20101

IB20201

AC10101    

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

การอ่านทางธุรกิจ 1

การบัญชีการเงิน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เฉพาะ(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GEXXXXX

เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB20203   

EC01101

การเขียนทางธุรกิจ 1

หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เฉพาะ(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

5

รวม

17

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ(เอกบังคับ)

MK11101

IB50201

การตลาดสมัยใหม่

เทคโนโลยีในงานธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

3(2-2-5)

เฉพาะ(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

8

เลือกเสรี

 

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

17

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB30301

BC20104

ภาษาศาสตร์สังคมเพื่องานธุรกิจ

สื่อดิจิทัล

3(3-0-6)

3(2-2-5)

เฉพาะ(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

8

เลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

17

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB40301

IB20301

IB71401

IB71411

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การนำเสนองานทางธุรกิจ

ทักษะทางวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

หรือ

การเตรียมทักษะการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3) 

2(1-2-3)

เฉพาะ(เอกเลือก)

 

เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก

5

รวม

11

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เฉพาะ(เอกบังคับ)

IB71402

 

IB71412   

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

หรือ

การศึกษาแบบสหกิจศึกษา

5(480)

 

5(480)

รวม

5

 

อาจารย์ผู้สอน