หลักสูตรศิลปบัณฑิต

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ระดับปริญญาตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 1278
รหัสหลักสูตร  
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Fine  Arts  Program Visual  Arts and  Design

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศล.บ. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts (Visual Arts and Design)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Visual Arts and Design)

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในแขนงวิชาทัศนศิลป์และออกแบบบนพื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำความรู้และทักษะด้านทัศนศิลป์และออกแบบ  เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในวิชาชีพของตนเองได้ให้เหมาะและสามารถสร้างสรรค์ปัญญาเชิงบูรณาการศาสตร์สู่ท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 2. มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์และออกแบบ โดยนำความรู้ทักษะการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์อย่างต่อเนื่อง
 3. สามารถนำความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาทางด้านทัศนศิลป์และออกแบบ  ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารณญาณ
 1. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานและการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนและทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขทางวิชาชีพ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์และออกแบบ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

 

ระบบการจัดการศึกษา

บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564

 1. ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า15  สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

 1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

 1. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558

 1. ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
 2. ภาคการศึกษาที่ 2เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
 3. ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน  8  ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน  12  ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 

การลงทะเบียนเรียน

 1. จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน

  ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  หากต้องลงทะเบียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 6 (ภาคผนวก  ค)

 2. ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2561หมวด 6 (ภาคผนวก  ค)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต
   1. วิชาแกน 27 หน่วยกิต
   2. วิชาเอก 65 หน่วยกิต
    ให้นักศึกษาเลือกจาก 2 แขนง
    1. แขนงวิชาทัศนศิลป์
     • วิชาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต
     • วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
    2. แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
     • วิชาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต
     • วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

 1. แผนการศึกษา แขนงวิชาทัศนศิลป์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

3(2-2-5)

วิชาแกน

FA21001

ประวัติศาสตร์ศิลป์และการอกแบบ

3(3-0-6)

FA21002

การวาดเส้นเบื้องต้น

3(2-2-5)

FA21004

องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต

6(3-6-9)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

วิชาแกน

     

วิชาเอกบังคับ

FA22103

องค์ประกอบศิลป์ 1

3(2-2-5)

FA22501

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 1

3(1-4-4)

FA24001

จิตรกรรม

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

6(3-6-9)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน

3(2-2-5)

วิชาแกน

FA21003

ทฤษฎีสี

3(2-2-5)

FA21008

เทคนิคสีน้ำ

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA22104

องค์ประกอบศิลป์ 2

3(2-2-5)

FA22502

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 2

3(1-4-4)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้

3(2-2-5)

วิชาแกน

FA21009

การวาดภาพทิวทัศน์

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA22503

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3

3(1-4-4)

FA24002

ประติมากรรม

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 2  วิชา

6

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาแกน

FA21011

ผลงานศิลปะในท้องถิ่น

3(2-2-5)

FA22201

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์และการอกแบบ

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

FA22504

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 4

3(1-4-4)

FA23201

การวาดเส้นสร้างสรรค์

3(2-2-5)

FA24003

ศิลปะภาพพิมพ์

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 1  วิชา

3

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี1  วิชา

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

FA21013

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5(480)

รวม

5

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาแกน

FA22410

ศิลปกรรมประชาคมอาเซียน

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA21014

ระเบียบวิธีวิจัยทางทัศนศิลป์

3(2-2-5)

FA22505

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 5

3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี1 วิชา

3

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

FA21012

สัมมนาทางทัศนศิลป์

3(2-2-5)

FA21015

ศิลปนิพนธ์

6(2-8-8)

วิชาเอกเลือก

xxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 1  วิชา

3

รวม

12

 

 1. แผนการศึกษา  แขนงวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE11001

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

6(3-6-9)

GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล

3(2-2-5)

วิชาแกน

FA21001

ประวัติศาสตร์ศิลป์และการอกแบบ

3(3-0-6)

FA21002

การวาดเส้นเบื้องต้น

3(2-2-5)

FA21004

องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA23501

การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น

3(2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต

6(3-6-9)

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA21005

จิตรกรรมพื้นฐาน

3(2-2-5)

FA23306

เรขศิลป์

3(2-2-5)

FA23502

การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย

6(3-6-9)

GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน

3(2-2-5)

วิชาแกน

FA21003

ทฤษฏีสี

3(2-2-5)

FA21008

เทคนิคสีน้ำ

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA21006

ประติมากรรมพื้นฐาน

3(2-2-5)

FA23503

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

3(2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้

3(2-2-5)

วิชาแกน

FA21009

การวาดภาพทิวทัศน์

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA21007

ศิลปะภาพพิมพ์พื้นฐาน

3(2-2-5)

FA23504

การออกแบบโฆษณา

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 1  วิชา

3

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี 1  วิชา

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาแกน

FA21011

ผลงานศิลปะในท้องถิ่น

3(2-2-5)

FA22201

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์และการออกแบบ

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

FA23505

การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ

3(2-2-5)

FA2350

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 2  วิชา

6

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี 1  วิชา

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

FA21013

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5(480)

รวม

5

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาแกน

FA22410

ศิลปกรรมประชาคมอาเซียน

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

FA21014

ระเบียบวิธีวิจัยทางทัศนศิลป์

3(2-2-5)

FA23507

โครงงานการออกแบบนิเทศศิลป์

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 1  วิชา

3

รวม

12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาแกน

วิชาเอกบังคับ

FA21012

สัมมนาทางทัศนศิลป์

3(2-2-5)

FA21015

ศิลปนิพนธ์

6(2-8-8)

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

เลือกเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก 1  วิชา

3

รวม

12

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บุคลากรทางการศึกษา
 2. บุคลากรฝ่ายศิลป์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ
 4. นักออกแบบสื่อโฆษณาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 5. นักออกแบบนิทรรศการและฉากการแสดง
 6. นักออกแบบกราฟิก  (Graphic Design)
 7. นักวาดภาพการ์ตูน  Comic และ Animator
 8. นักวาดภาพประกอบ
 9. นักออกแบบด้านศิลปะ
 10. นักวิชาการทางด้านศิลปะทั้งภาครัฐและเอกชน
 11. ศิลปิน

 

อาจารย์ผู้สอน