วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามคำเชิญของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ในโอกาสนี้ได้ร่วมปรึกษาหาแนวทางในความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป