คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน

โทรศัพท์

042211040 - 59 ต่อ 1494

อีเมล

human@udru.ac.th งานสารบรรณ
human2@udru.ac.th

ที่ตั้ง

อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน

237 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

แผนที่